Forum Konserwatorskie 2020

WARSZAWA - WROCŁAW 9-10 X 2020 r. Konserwacja, modernizacja i adaptacja zabytków kolejowych Najnowsze badania dziedzictwa Dołącz do nas: link dostępowy do spotkania tu: 8 X 2020

ORGANIZATORZY

WROCŁAW

Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej,
pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Midzyiędzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS
zobacz program

ORGANIZATORZY

WARSZAWA

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
przy udziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora ZabytkówForum Konserwatorskie odbędzie się w dniach 9-10 X 2020 r.
dostęp online
link do komunikatora od 8 X 20202
zobacz program

Forum Konserwatorskie 2020 - zapraszamy

Forum Konserwatorskie 2020

Zapraszamy do udziału w Forum Konserwatorskim 2020, które poświęcone będzie ochronie zabytkowych wartości zabudowy i infrastruktury kolejowej oraz najnowszym badaniom dziedzictwa. Tegoroczne Forum organizowane jest przez Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej przy współudziale Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod patronatem Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS.
Forum Konserwatorskie 2020 odbędzie się w dniach 9-10 października 2020 r. na Wydziałach Architektury Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej. Obrady transmitowane będą online.
Do udziału w Forum zapraszamy konserwatorów zabytków, pracowników służb konserwatorskich, projektantów, przedstawicieli PKP, samorządów, pracowników uczelni, osoby zainteresowane zarządzaniem i zagospodarowaniem zabytkowych obiektów kolejowych.
Zapraszamy również młodych naukowców i słuchaczy szkół doktorskich do zgłaszania wystąpień w ramach sesji Forum Młodych.Organizator: PKN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej

Dzień I (piątek)
9 październik 2020 r. - WARSZAWA
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, sala nr 101

PIĄTEK 9 X 2020r.

9.15 - 10.00 logowanie się uczestników
10.00 – 10.15 otwarcie Forum P. Molski, E.Łużyniecka, J.Lewicki, K.Pałubska, ?

KONSERWACJA, MODERNIZACJA I ADAPTACJA ZABYTKÓW KOLEJOWYCH
SESJA I - P.Molski


10.15 – 10.35 Problemy służb konserwatorskich przy modernizacji linii kolejowych - dr inż. Katarzyna Pałubska, MKiDN Warszawa
10.35 - 10.55 Kilka uwag o ochronie zabytków w związku z realizacją inwestycji kolejowych współfinansowanych ze środków funduszy UE - dr Stefan Akira Jarecki, WSISiZ WIT, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
10.55 – 11.15 Ochrona krajobrazu kulturowego linii kolejowych - praktyka i potrzeby - dr Michał Jerczyński
11.15 – 11.35 Zasady postępowania z zabytkowymi kolejowymi mostami i wiaduktami – prof. dr hab. inż. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie
11.35 – 11.55 Dolnośląskie zabytki kolejowe. Stan zachowania, główne problemy i potencjał wykorzystania i rewitaliza-cji - mgr inż.arch. Patryk Wild, Sejmik województwa dolnośląskiego
11.55 – 12.10 przerwa

SESJA II - E. ŁUŻYNIECKA
12.10 – 12.25 Dziedzictwo kolejowe II Rzeczypospolitej na Kresach Południowo-Wschodnich - nowe ustalenia - dr hab. Michał Pszczółkowski, prof. ASP, ASP Gdańsk
12.25 – 12.40 Wielkie modernizacje w małych miejscowościach. Rewitalizacja dworców i obiektów techniki w powie-cie poznańskim - mgr hist. sztuki Ewa Grzegorczyk, Powiatowy Konserwator Zabytków w Poznaniu
12.40 – 12.55 Uwarunkowania konserwatorskie integracji średnicowej linii kolejowej PKP na obszarze dawnego przedmieścia Wesołej w Krakowie - dr hab. inż. arch., Paweł Kirschke, prof. PWr.; dr inż. arch. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
12.55 – 13.10 Zabytki z betonu - infrastruktura kolejowa na Pomorzu Zachodnim XIX/XX w. - aktualne problemy kon-serwatorskie - mgr inż.arch. Aleksandra Hamberg-Federowicz, WUOZ Szczecin; Zachodniopomorski Uniwer-sytet Technologiczny w Szczecinie
13.10 – 13.25 Wiaty i poczekalnie peronowe na linii otwockiej jako relikt architektury funkcjonalnej dwudziestolecia - dr inż.arch. Katarzyna Dankiewicz, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
13.25 – 13.40 Żelbetowe konstrukcje łupinowe warszawskich stacji kolejowych jako część europejskiego dziedzictwa XX-wiecznej architektury betonowej - dr inż.arch. Błażej Ciarkowski, Uniwersytet Łódzki
13.40 – 14.40 przerwa obiadowa

SESJA III - K.PAŁUBSKA
14.40 – 14.55 Konserwatorskie aspekty żeliwnych wiat peronowych - mgr inż.arch. Michał Kwasek, Wydział Architektu-ry Politechniki Gdańskiej
14.55 – 15.10 Adaptacja i modernizacja małych i średnich zabytkowych dworców kolejowych – problemy projektowe - mgr inż. arch. Jakub Krzyczkowski, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
15.10 – 15.25 Ocena mykologiczna dworców kolejowych jako standard w planowaniu ingerencji architektonicznych - dr arch. Marcin Górski, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej, Pracownia architektoniczno-konserwatorska Festgrupa sp. z o.o.
15.25 – 15.40 Rewitalizacja Dworca Głównego PKP i jej wpływ na rozwój centralnego węzła przesiadkowego we Wro-cławiu - dr hab. inż.arch. Krystyna Kirschke, prof.PWr.; dr hab. inż.arch. Paweł Kirschke, prof.PWr.; dr inż. Elżbieta Komarzyńska-Świeściak, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
15.40 – 15.55 Ochrona i opieka nad zabytkami kolejnictwa, doświadczenia Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowe-go Śląska - dr inż.arch. Piotr Gerber, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
15.55 DYSKUSJA


abstrakty wystąpień w opracowaniu.


abstrakty wystąpień w opracowaniu.

Organizator: PKN ICOMOS, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej i Wrocławskiej

Dzień II (sobota)
10 X 2020 r.- WARSZAWA
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 55, sala nr 101

SOBOTA 10 X 2020r.

LINK do spotkania: aktywny od 8 X 2020


9.30 – 10.00 logowanie się uczestników

SESJA IV - P.MOLSKI
10.00 – 10.15 Rewitalizacja dawnych warsztatów Górnośląskiej Kolei Wąskotorowej w Bytomiu - dr Marcin Bogusz, SGH, UW, WUM
10.15 – 10.30 Kolejowe budownictwo mieszkalne na terenie województwa podlaskiego - mgr Antoni Oleksicki, Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków
10.30 – 10.45 Nowa historia budowlana dworca Sosnowiec-Maczki (dawnej Granicy) w świetle badań architektonicznych - mgr Jacek Jakubek, WUOZ Katowice
10.45 – 11.00 Problematyka ochrony zabytków z dziedziny łączności kolejowej i sterowania ruchem kolejowym - mgr inż. Paweł Mierosławski, Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
11.00 – 11.15 Dziedzictwo kolejowe w edukacji muzealnej i akademickiej podstawą ochrony. cz.2. Badania, dydaktyka i projekty na kierunku Architektura Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej – dr hab.inż.arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, dr inż.arch. Krzysztof Wielgus, Wydział Architektury Politech-niki Krakowskiej
11.15 – 11.30 Obiekty kolejowe w stanie zagrożenia w województwie mazowieckim z wyłączeniem m.st. Warszawy - mgr inż. Emilia Dudzińska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
11.30 – 11.45 przerwa

NAJNOWSZE BADANIA DZIEDZICTWA
SESJA V – E. ŁUŻYNIECKA

11.45 – 12.00 Możliwość adaptacji rozwiązań BIM w badaniach architektonicznych - dr inż.arch. Rafał Karnicki, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
12.00 – 12.15 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako narzędzie kompleksowej ochrony i kształtowania krajobrazu kulturowego - mgr inż. Jakub Misiak, Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi, doktorant - Politechnika Łódzka
12.15 – 12.30 Tzw. Szkoła Łacińska w Malborku w aspekcie technicznych rozwiązań budowlanych mgr inż. Jacek Albrecht, MZM Malbork
12.30 – 13.15 Wątpliwości dotyczące konserwacji zabytków techniki - mgr Magdalena W. Schneider
13.15 – 13.30 Architektura dawnej straży pożarnej przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu (dawne Feuerwache Promnitz Strasse) - mgr inż.arch. Aleksandra Kozaczek, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
13.30 – 13.45 przerwa
13.45 – 14.00 Nieruchomości lokalowe z rewitalizowanych kamienic miejskich jako dobro na rynku nieruchomości - mgr inż.arch. Alicja Kozarzewska, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
14.00 – 14.15 Zespół pobernardyński we Wrocławiu – detal: od średniowiecza do XX wieku - mgr inż. arch. Luba Smir-nowa, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
14.15 – 14.30 Nowe życie dawnych obiektów sakralnych w Holandii na przykładzie adaptacji kościoła Remonstrantów w Groningen - mgr inż. arch. Maria Arno, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej
14.30 – 14.45 Rozwój architektury letniskowej w okolicach Warszawy na przełomie XIX i XX w. – typy zabudowy reali-zowanej dla wczasowiczów o różnym statusie społeczno-majątkowym - mgr inż.arch. Agnieszka Bąk, Wy-dział Architektury Politechniki Warszawskiej

14.45 DYSKUSJA, PODSUMOWANIE


abstrakty wystąpień w opracowaniu.


abstrakty wystąpień w opracowaniu.

Historia

Forum Konserwatorskie 2019


Przygotowania do trzeciego Forum konserwatorskiego w 2019r ." rozpoczęto z wyprzedzeniem, już w sierpniu 2018 roku. Wówczas rozesłano informacje, wyznaczono termin zgłoszeń i ustalono zasady przygotowania konferencji.

Konferencja odbyła się w dniach 22-23 marca 2019 roku na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i po raz pierwszy zostało zorganizowane przy współpracy z wojewódzkimi konserwatorami zabytków. Ten kontakt zaowocował propozycją tematu oraz znacznym zwiększeniem liczby zainteresowanych konferencją. Udział w konferencji wzięło 130 osób, w tym przedstawiciele 10 jednostek naukowych z całej Polski i inne osoby m.in. z urzędów konserwatorskich Gdańska, Kielc, Krakowa, Łodzi, Piły, Wałbrzycha, Warszawy, Wrocławia, Poznania, Zielonej Góry. Zostało wygłoszonych 37 referatów. Uroczystą inauguracją forum było wystąpienie dziekana wrocławskiego Wydziału Architektury prof. Elżbiety Trockiej -Leszczyńskiej, która przywitała uczestników i życzyła owocnych obrad.


22 marca konferencję rozpoczęły wystąpienia związane z remontami zabytków w kontekście ochrony historycznych pokryć dachów. Prof. Bogumiła J. Rouba (UMK Toruń) poruszyła problem integralności w ochronie zabytków, a Maria Gąsior i Marcin Winkowski (ASP Wrocław, Łapacz Winkowski Architekci) zaprezentowali konserwację zabytkowego, ceramicznego pokrycia dachu Domu Solnego w Lubaniu. Dr Maciej Małachowicz (WAPWr Wrocław) omówił zabytkowe dachówki w kontekście ich rozpoznania, konserwacji i ekspozycji, a dr Monika Dąbkowska (WAPWr Wrocław /Toruń) kontynuowała te rozważania koncentrując się na historycznych pokryciach dachów w architekturze cysterskiej na Śląsku. Dominik Mączyński (NID Warszawa) przybliżył problematykę warszawską omawiając pokrycia dachowe Warszawy w XVIII wieku na obrazach Canaletta i wnioski konserwatorskie z tego wynikające dla remontu pokrycia dachu w kościele SS. Wizytek w Warszawie. Dr Jadwiga Urbanik (WAPWr Wrocław) zakreśliła problemy związane z renowacją płaskich dachów i tarasów na dachach zabytkowych budynków modernistycznych okresu międzywojennego we Wrocławiu.


Kolejna część konferencji była związana z zabytkowymi posadzkami i rozpoczął ją prof. Aleksander Piwek (WAPG Gdańsk) omawiając badania oraz konserwacje wybranych posadzek historycznych w Gdańsku. Dr hab. Andrzej Legendziewicz (WAPWr Wrocław) wypowiedział kilka uwag o renowacji posadzek na Śląsku a dr Anna Różańska (SGGW Warszawa)zajęła się problematyką konserwatorską drewnianych dekoracyjnych podłóg taflowych .

Tematykę badawczą rozpoczął referat dr hab. Klaudii Stali (WAPK Kraków), która omówiła ślady fortalicjum Kazimierza Wielkiego w Łobzowie. Kontynuacją tematyki badawczej były wystąpienia związane z klasztorem dominikanów przy kościele pw. św. Jakuba w Sandomierzu. Prof. Andrzej Kadłuczka (WAPK Kraków) przedstawił przekształcenia i możliwości rewaloryzacji klasztoru, dr Andrzej Gołembnik (Warszawa) wyodrębnił wczesne fazy budowy w świetle najnowszych badań archeologicznych a dr Małgorzata Doroz-Turek (PŚk Kielce) omówiła późnoromańskie portale w kościele.

Zagadnienia związane z detalem architektonicznym poruszyła także dr Beata Kwiatkowska-Kopka (Zamek Królewski, Kraków) omawiając Wawelskie Lapidarium oraz Alicja Duda (WUOZ Zielona Góra) przedstawiając przykłady oznaczeń, inskrypcji i śladów na zabytkowej ceramice budowlanej z terenu województwa lubuskiego. Kolejnym wystąpieniem był referat dr Marty Anny Urbańskiej, poświęcony ochronie wartości przez architekturę decorum (WAPK Kraków) oraz prezentacja Joanny Olesińskiej (doktorantka, WAPWr Wrocław) na temat budynków mieszkalnych zaprojektowanych we Wrocławiu przez Eugena Halfpaapa .Ten dzień obrad zakończyła połączona z krótką wizją lokalną informacja dr hab. Pawła Kirschke (WAPWr Wrocław) na temat rewaloryzacji gmachu Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Początek obrad forum 23 marca zdominowały zagadnienia konserwatorskie. Prof. Jakub Lewicki (WKSW Warszawa) przedstawił konserwację zabytków na Mazowszu wobec nowych wyzwań i zmian teorii konserwatorskich . Dr Ewa Święcka (ICOMOS Warszawa) poruszyła zagadnienie harmonii i konfliktu konserwacji wnętrz w odniesieniu do malarstwa ściennego i ceramiki. Możliwości restytucji detalu architektonicznego na przykładzie projektu odbudowy ratusza w Strzelinie przedstawił dr Rafał Karnicki (WAPWr Wrocław) a wybrane problemy związane z adaptacją średniowiecznych warowni poruszyli: w odniesieniu do Polski Centralnej - dr Marcel Knyżewski i Agnieszka Kowalska (WUOZ Łódź) , w odniesieniu do Śląska - dr Aleksandra Marcinów (WAPWr Wrocław).

Kolejne tematy wystąpień dotyczyły fasad budynków. Dr hab. Krystyna Kirschke, dr hab. Paweł Kirschke i Elżbieta Komarzyńska-Świeściak (WAPWr Wrocław) przedstawili badania i projekt budowlany konserwacji ceramicznych fasad i wystroju wnętrz zabytkowego kompleksu piekarni Mamut (Bäckerei des Breslauer Consum-Verein) we Wrocławiu a Agnieszka Litwa (doktorantka, WAPWr Wrocław) omówiła elementy Art Déco w fasadach wrocławskich budynków mieszkalnych z lat 20. i 30. XX w.

Grupę zagadnień związaną z metodologią badań otworzył referat prof. Joanny Bac-Bronowicz, Łukasza Bednarza, Robert Gradka i Gabrieli Wojciechowskiej UAV (WGGGPWr, WBLWPWr Wrocław), którzy omówili inwentaryzację fotograficzną budynków historycznych z wykorzystaniem UAV. Dr hab. Rafał Zapłata, prof. Krzysztof Stereńczak, dr Bartłomiej Kraszewski i Mateusz Zawadzki (WKSW Warszawa, UMCS Lublin) zajęli się rozpoznaniem i inwentaryzacją z zastosowaniem teledetekcji, geomatyki oraz zasobów archiwalnych a prof. Jacek Kościuki Bartłomiej Ćmielewski (WAPWr Wrocław)zaprezentowali badania interdyscyplinarne w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie el Fuerte de Samaipata.

W trakcie forum zagadnieniami technologicznymi zajął sie prof. Robert Kunkel WAPW Warszawa) omawiając technologie budowy ściany ceglanej oraz prof. Ewa Łużyniecka (WAPWr Wrocław) przedstawiając anomalie architektoniczne w budowie murów wybranych kościołów średniowiecznych. Problematykę sakralną poruszyli także: Iwona Krawiec, Monika Rustecka i Leszek Włochyński (studenci i doktorant WAPW Warszawa) prezentując rozważania na temat kierunków ewentualnych ingerencji konserwatorskich w kościele p.w. NMP w Kościelnikach Średnich; Tomasz Jażdżewski (doktorant WAPG Gdańsk) referując badania i możliwości adaptacji ruin kościoła we Wocławach oraz Luba Smirnowa, Alicja Zgraja i Gabriela Wojciechowska (doktorantki WAPWr Wrocław) omawiając badania architektoniczne w Kaplicy Mariackiej oraz Chórze Mieszczańskim katedry świdnickiej.

Na forum zostały poruszone także inne problemy. Prof. Wojciech Brzezowski i prof. Marzanna Jagiełło (WAPWr Wrocław) przedstawiła zagadnienie autentyzmu świata przyrodniczego w europejskich ogrodach historycznych a dr Elżbieta Grodzka (WAPWr Wrocław) omówiła współczesną przestrzeń edukacyjną wyższej uczelni technicznej w obiekcie zabytkowym.

Podczas dwudniowych obrad forum funkcjonował także punkt sprzedaży książek wydanych przez Oficynę Wydawniczą PWr. oraz ekspozycja ceramiki wzorowanej na formach historycznych zorganizowana przez spółkę Heritage Roof Tiles , reprezentowaną przez wicedyrektora Tomasza Nieruchalskiego. Kontynuowana była także idea Forum młodych –została zorganizowana prezentacja wybranych prac studenckich oraz wystawa przedstawiająca bieżące dokonania młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich.

Materiały z forum staną się podstawą monografii z serii Dziedzictwo architektoniczne, wydawanej przez Oficynę Wydawniczą PWr (80 pkt.) i dostępnej w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Do tej pory zostały wydane trzy tomy tej serii

Dziedzictwo Architektoniczne 2019


Forum Konserwatorskie 2017

Forum konserwatorskie w 2017 roku, podobnie do poprzedniego roku, trwało dwa dni i odbywało się na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

Moderatorzy : prof. Ewa Łużyniecka (Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej)
prof. Robert Kunkel (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)
prof. Piotr Molski (Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej)

17 listopada 2017 roku wrocławską część forum rozpoczął prof. Piotr Molski, który omówił wartościowanie zabytków architektury w warsztacie architekta (Warszawa). Kolejny referat był związany z autentyzmem szaty roślinnej w ogrodach historycznych w odniesieniu do form topiarycznych i wygłosili go prof. Marzanna Jagiełło oraz prof. Wojciech Brzezowski (Wrocław). Prof. Krystyna Kirschke i prof. Paweł Kirschke omówili wartościowanie dziedzictwa architektonicznego w praktyce konserwatorskiej na przykładzie Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy w Warszawie (Wrocław) a dr hab. Cezary Głuszek przedstawił wartościowanie murowo - ziemnych obiektów pofortecznych (Warszawa). Wybrane przykłady zabytkowej architektury szkół dla projektantów stały się przedmiotem wystąpienia dr Elżbiety Grodzkiej (Wrocław), a poglądy Bodo Ebhardta na temat konserwacji i restauracji zamków były podstawą referatu dr inż. arch. Aleksandry Marcinów. W dalszej części forum inż. arch. Kamila Kowalska omówiła problematykę adaptacji XIX – wiecznych zespołów rezydencjonalnych na przykładzie pałacu Larischów w Bulowicach (Kraków). Następnie prof. Joanna Bac-Bronowicz i mgr inż. arch. Gabriela Wojciechowska zajęły się geomatyką w inwentaryzacji zabytków (Wrocław). Ostatnia grupa referatów w tym dniu związana była z problematyką sakralną.Prof. Robert Kunkel przedstawił zmienność form katedry św. Jana w Warszawie (Warszawa), mgr arch. Luba Smirnowa omówiła przeobrażenia kościoła parafialnego w Szewcach (Wrocław),a dr inż. arch. Małgorzata Doroz zaprezentowała początkowe badania architektoniczne klasztoru dominikanów w Sandomierzu (Kielce). W końcowej części forum dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz przedstawił referat o rewaloryzacji wieży kościoła p.w. Oczyszczenia NMP w Kożuchowie (Wrocław), dr inż. arch. Barbara Pierścionek omówiła ochronę wartości autentyzmu w procesie adaptacji sakralnych obiektów zabytkowych (Opole), a mgr arch. kraj. Ewelina Widelska zaprezentowała współczesne aranżacje zabytkowych ogrodów klasztornych Drohiczyna (Lublin).


Forum Konserwatorskie 2017


18 listopada 2017 roku obrady odbyły się w Warszawie . Na początku prof. Ewa Łużyniecka przedstawiła subiektywizm pojęcia autentyzmu na podstawie architektonicznych badań stratygraficznych (Wrocław). Obrady kontynuowała prof. Małgorzata Milecka, która omówiła problemy wartościowania zasobu historycznych ogrodów wobec nowych trendów ich zagospodarowania (Lublin) . W dalszej części dr hab. Mirosław Orzechowski podjął się próby odczytywania wartości obiektu na podstawie zapisu rysunkowego sporządzonego podczas wizji w terenie (Warszawa) a dr Monika Dąbkowska przedstawiła wartościowanie substancji autentycznej w architekturze cysterskiej na Śląsku i w Czechach (Wrocław). Dr Maciej Czarnecki poruszył temat wartościowania a oryginalności substancji dziedzictwa powojennego modernizmu (Warszawa), dr Marta Rusnak przybliżyła metody badań okulograficznych obiektów zabytkowych (Wrocław) a mgr inż. arch. Rafał Karnicki omówił metody fotogrametryczne w badaniach architektonicznych (Wrocław). Kolejne wystąpienia związane były z tematyką pożarową. Mgr inż. arch. Aleksandra Kozaczek przedstawiła elementy wrocławskiego systemu przeciwpożarowego z przełomu XIX i XX wieku (Wrocław) , mgr inż. arch. Dominik Mączyński zaprezentował pomiary i badania uzupełniające struktur drewnianych zabytku po pożarze (Warszawa). Tematykę konserwatorską kontynuował dr inż. arch. Maciej Małachowicz, który omówił rewaloryzację kamienicy "Pod złotym gryfem" (Wrocław) oraz dr Anna Małachowicz i mgr inż. arch. Rafał Karnicki, którzy przedstawili odnowienie zespołu szachulcowej zabudowy przy ul. Bocianiej w Oleśnicy (Wrocław). Na zakończenie forum mgr inż. arch. Luba Smirnowa i mgr inż. arch. Alicja Zgraja przedstawiły badania kaplicy Sachenkirchów w katedrze świdnickiej (Wrocław), mgr Joanna Oleśińska omówiła wrocławskie obiekty willowe w dorobku architektoniczno - budowlanym firmy Simon & Halfpaap (Wrocław) oraz studentki Aleksandra Kozaczek, Agnieszka Nowicka, Maria Czarnecka zapoznały słuchaczy z próbami rekonstrukcji obiektów kolejowych i możliwości ich adaptacji (Wrocław).


Znaczna część wystąpień oraz inne prace związane z tematem konferencji zostały opublikowane w monografii pt.: Dziedzictwo architektoniczne. Badania podstawowe i ich dokumentowanie i Dziedzictwo architektoniczne. Restauracje i adaptacje zabytków wydanych w 2018 roku – i dostępnych w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

Dziedzictwo Architektoniczne 2018 Dziedzictwo Architektoniczne 2018


Forum Konserwatorskie 2016

Forum konserwatorskie odbyło się 21 i 22.10.2016 roku w nowej formule. Obrady prowadzono na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
21 października 2016 roku spotkanie odbyło się we Wrocławiu. Prof. Ewa Łużyniecka omówiła rekonstrukcje w badaniach architektury (Wrocław) a prof. Marzanna Jagiełło i prof. Wojciech Brzezowski zajęli się autentyzmem w rekonstrukcjach zabytkowych zespołów ogrodowych (Wrocław). Znaczenie źródeł pisanych w rozpoznawaniu przemian konserwatorskich budowli zabytkowych przedstawiła dr Monika Dąbkowska (Wrocław/Toruń), mgr arch. Katarzyna Pietras zreferowała problematykę związaną z powojenną rewitalizacją polkowickiej starówki (Wrocław). Mgr arch. kraj. Ewelina Widelska przedstawiła klasztory w krajobrazie Drohiczyna (Lublin) a mgr arch. Piotr Zwierzchowski zajął się przebudową małopolskich opactw cysterskich w XV-XVI wieku (Warszawa). Kolejne dwa wystąpienia także dotyczyły architektury klasztornej. Mgr arch. Luba Smirnowa ogólnie omówiła architekturę klasztorów bernardynów w Europie(Wrocław), mgr arch. Alicja Zgraja zajęła się wybranymi problemami dotyczącymi architektury europejskich klasztorów franciszkanów (Wrocław). Spotkanie zakończył referat mgr Magdalena Kapusty na temat architektury ogrodów zoologicznych (Wrocław).
22 października 2016 roku obrady miały miejsce w Warszawie. Spotkanie rozpoczął prof. Robert Kunkel, który zastanawiał się czy rekonstrukcja w odbudowie zabytków jest dopuszczalna czy zakazana ? (Warszawa). Prof. Krystyna Kirschke i dr hab. Paweł Kirschke zajęli się metodą kreacji retrospektywnej w procesie rekonstrukcji kamienic (Wrocław). Malowane elewacje architektoniczne jako świadectwo historii oraz ich badania i wykorzystanie w rekonstrukcjach omówiła dr Ewa Święcka (Warszawa). Problemy rekonstrukcji zabytkowych alei stały się przedmiotem analiz prof. Małgorzaty Mileckiej (Lublin). Dr Elżbieta Grodzka przedstawiła badania i konserwację zabytków architektury w powojennym Wrocławiu (Wrocław) a arch. Aleksandra Kozaczek omówiła przemiany zabudowy wrocławskiego zespołu straży pożarnej (Wrocław). Mgr arch. Zygmunt Łuniewicz zajął się problemem zachowania formy nowożytnych hełmów wieżowych wobec praktyk konserwatorskich (Wrocław), mgr arch. Jakub Krzyczkowski zastanawiał się nad autentyzmem dziedzictwa w kontekście współczesnych modernizacji i adaptacji historycznych dworców kolejowych (Warszawa). Forum zakończyły dwa wystąpienia. Mgr arch. Rafał Karnicki omówił Zawiasy pasowe i plakietowe na obszarze Dolnego Śląska od XVI do początku XIX wieku (Wrocław), a mgr arch. Klara Kantorowicz, przedstawiła jezuickie budynki szkolne (Warszawa).
Obradom forum towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek naukowy środowiska wrocławskiego. Na wystawie przedstawiono plansze z pracami studenckimi dotyczącymi projektowania konserwatorskiego oraz postery młodych naukowców, głównie doktorantów.
Znaczna część wystąpień oraz inne prace związane z tematem konferencji zostały opublikowane w monografii pt.: Dziedzictwo architektoniczne. Rekonstrukcje i badania obiektów zabytkowych wydanej w 2017 roku – w zbiorach Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej

Dziedzictwo Architektoniczne 2017


Forum Konserwatorskie 2015

Trzecie seminarium odbyło się 24.10.2015 roku i dotyczyło definiowania autentyzmu w zabytkach przeobrażanych, charakteryzujących się wieloma nawarstwieniami stylistycznymi. Przedmiotem dyskusji były różne tendencje w działaniach konserwatorskich , polegające np. na eksponowaniu lub zacieraniu różnic między elementami powstającymi w różnych czasach. Dyskutowane były również sposoby wartościowania nawarstwień stylistycznych we współczesnych pracach konserwatorskich. Pierwszy zabrał głos prof. Zygmunt Świechowski, (Warszawa) i omówił odbudowę katedry w Bagrata w Kutaisi (Gruzja) jako przyczynek do problematyki rekonstrukcji. Prof. Krystyna Kirschke i mgr Joanna Olesińska (Wydział Architektury PWr) przedstawiły powojenną odbudowę dawnego domu handlowego J.Mamlok we Wrocławiu zastanawiając się czy jest to palimpsest czy " wolna amerykanka". Ochrona autentyzmu w procesie rewaloryzacji zespołu ogrodowego zniszczonego wskutek klęski żywiołowej była przedmiotem wystąpienia prof. Małgorzaty Mileckiej (Uniwersytet Przyrodniczy Lublin) a palimpsest w malarstwie ściennym będący wyrazem pogoni za oryginałem został omówiony przez dr Ewę Święcką (ICOMOS Warszawa). Następnie dr hab. Paweł Kirschke (Wydział Architektury PWr) zajął się autentyzmem rewaloryzacji komercyjnych obiektów użyteczności publicznej we Wrocławiu a dr Elżbieta Grodzka (Wydział Architektury PWr) omówiła projekt odbudowy z 1962 r. Muzeum Architektury we Wrocławiu , traktując go jako prekursorskie rozwiązanie konserwatorskie. Referat dr Moniki Dąbkowskie (Wydział Architektury PWr/UMK Toruń) dotyczył palimpsestu w przekształceniach opactwa cysterskiego w Rudach po II wojnie światowej a wystąpienie mgr Macieja Warchoła (NID Warszawa) – zagadnień rekonstrukcji historycznych konstrukcji ciesielskich. Seminarium zakończyła mgr arch. Lubow Smirnowa (Wydział Architektury PWr), wystąpieniem na temat metod fotogrametrycznych w inwentaryzacjach palimpsestu architektonicznego.


Forum Konserwatorskie 2013 - FROMBORK

Forum konserwatorskie - FROMBORK , które odbyło się w 2013 roku z inicjatywy Komisji Historii i Konserwacji Architektury Sakralnej PKN ICOMOS. Organizacja forum była możliwa dzięki przychylności warmińsko-mazurskich służb konserwatorskich, konserwatora zabytków Archidiecezji Warmińskiej i proboszcza Parafii Katedralnej we Fromborku. Punktem wyjściowym w doborze tematyki konferencji były wyniki badań architektury Fromborskiego Wzgórza Katedralnego, które po każdym sezonie badawczym są prezentowane na oddzielnych spotkaniach. W skład zespołu prowadzącego te badania wchodzą pracownicy naukowi, studenci i doktoranci wyższych uczelni : Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pracach biorą udział także pracownicy Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku oraz Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Doświadczenia zdobyte w trakcie badań katedry fromborskiej były asumptem do podjęcia szerszej dyskusji na temat sposobów prowadzenia badań i konserwacji budowli sakralnych wzniesionych z cegły i kamienia naturalnego oraz sztucznego. Seminarium odbyło się 24 . 08. 2013 r. Zarys dziejów budowy katedry biskupów warmińskich we Fromborku przedstawił mgr Jerzy Sikorski (Olsztyn), prezentacja wybranych źródeł i opracowań związanych z dziejami budowy i architekturą została pokazana przez mgr Jagodę Semków i mgr Weronikę Wojnowską (Frombork). Problematyką badań sztucznego kamienia porali malborskich zajęła się prof. Jadwiga W. Łukaszewicz (Toruń), a wyniki badań dendrochronologicznych więźby dachowej katedry z 2012 roku przedstawił prof. Tomasz Ważny (Toruń). Dygitalizacja katedry fromborskiej -skanowanie obiektu za pomocą laserowego skanera Focus było przedmiotem prezentacji prof. Ewy Roznerskiej - Świerczewskiej (Toruń), badania georadarowe w katedrze przedstawił dr Adam Szynkiewicz (Wrocław) , a wyniki badań architektonicznych zakrystii katedry fromborskiej omówił arch. Wojciech Wółkowski (Warszawa) Na zakończenie mgr Dąbrówka- Lipska (Warszawa) zaprezentowała wystrój fromborskiej katedry w czasach nowożytnych , a prace konserwatorskie realizowane we fromborskiej katedrze w ramach praktyk studenckich Zakładu Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych UMK w 2013 r. przedstawiła mgr Katarzyna Polak (Toruń).


Forum Konserwatorskie 2013

Drugie seminarium odbyło się 12.10.2013 r. i rozpoczęło się wystąpieniem prof. Marii Brykowskiej (Warszawa) na temat wartości oryginału w konserwacji zabytków architektury. Następnie prof. Zygmunt Świechowski (Warszawa) omówił wybrane przykłady romańskiej rzeźby architektonicznej we Francji po pracach konserwatorskich, prof. Robert Kunkel (Warszawa) omówił nowe elementy w starych fasadach jako wynik obserwacji francuskiej szkoły konserwatorskiej. Autentyzm w konserwacji malarstwa ściennego był przedmiotem prelekcji dr Ewy Święckiej, dr inż. arch. Marek Barański (Warszawa) omówił problem autentyzmu w ochronie dziedzictwa kultury w Wietnamie, a mgr inż. arch. Wojciech Wółkowski przedstawił " autentyczną" architekturę gotycką w Prusach. Na zakończenie dr inż. arch. Błażej Ciarkowski (Łódź) zreferował ochronę formy i idei w architekturze modernistycznej, a mgr inż. arch. Łukasz Maurer ( Kraków) omówił wykorzystanie fotogrametrii dla zachowania autentyzmu we współczesnych pracach konserwatorskich.


Forum Konserwatorskie 2012

Pierwsze seminarium z tego cyklu przeprowadzono w 2012 r. i dotyczyło okresu do połowy XX wieku, spotkanie w 2013 r. miało nas wprowadzić w czasy współczesne. Przedmiotem dyskusji były różne tendencje w działaniach konserwatorskich , polegające np. na eksponowaniu lub zacieraniu różnic między elementami nowymi i istniejącymi. Poruszony został także problem zróżnicowanego pojmowaniu autentyzmu w zależności od kręgu kulturowego oraz metody wyróżniania elementów autentycznych we współczesnych pracach konserwatorskich. Na pierwszym seminarium 13.10.2012 r. prof. Robert Kunkel przedstawił problem autentyzmu w konserwacjach kościołów mazowieckich w XIX i na początku XX wieku , prof. Ewa Łużyniecka omówiła pojmowanie autentyzmu w konserwacjach architektury sakralnej na obszarze południowo-zachodniej Francji, realizowanych w XIX i początku XX wieku . Tematem prac konserwatorskich cystersów oliwskich w kościele opackim do 1831 roku zajął się prof. Aleksander Piwek, a kompozycje cysterskich ogrodów zakonnych w dokumentacjach Gerarda Ciołka omówiła prof. Małgorzata Milecka. Dr hab. Jakub Szczepański (Gdańsk) przedstawił restaurację fasad gdańskich kamienic w latach 1934-1940, dr Ewa Święcka (Warszawa) zaprezentowała zagadnienie auten-tyzmu w konserwacji malarstwa ściennego w pierwszej połowie XX wieku , a dr Wojciech Wółkowski omówił prace konserwatorskie na zamku w Lidzbarku Warmińskim w drugiej połowie XIX i pierwszej połowie XX wieku.


Galeria

Nasze spotkania w ramach Forum konserwatorskiego 2012-2016r.

 • Uczestnicy seminarium w 2012 roku w bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

  AUTENTYZM 2012

  Warszawa

 • W czasie prezentacji referatu na seminarium w 2012 roku w bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

  AUTENTYZM 2012

  Warszawa

 • Seminarium w 2012 roku w bibliotece Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej

  AUTENTYZM 2012

  Warszawa

 • Dyskusja w czasie przerwy seminarium w 2013 roku ,
								biblioteka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

  AUTENTYZM 2013

  Warszawa

 • Wystąpienie prof. Zygmunta Świechowskiego podczas seminarium 
								w 2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

  AUTENTYZM 2015

  Warszawa

 • Prezentacja referatu podczas seminarium w 2015 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

  AUTENTYZM 2015

  Warszawa

 • Seminarium na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2016 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Wrocław

 • Seminarium na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2016 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Wrocław

 • Seminarium na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2016 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Wrocław

 • Prezentacja posterów na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2016 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Wrocław

 • Prezentacja referatu podczas seminarium w 2016 roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Warszawa

 • Uczestnicy seminarium na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2016 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2016

  Warszawa

 • Uczestnicy konferencji na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w 2017 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2017

  Wrocław

 • Uczestnicy konferencji na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej w 2017 roku.

  FORUM KONSERWATORSKIE 2017

  Warszawa

 • Wystawa towarzysząca Forum Konserwatorskiemu w 2017 roku.

  WYSTAWA 2017

  Wrocław

 • Forum Konserwatorskie 2019

  FORUM KONSERWATORSKIE 2019

  Wrocław

 • Forum Konserwatorskie 2019

  FORUM KONSERWATORSKIE 2019

  Wrocław

 • Forum Konserwatorskie 2019

  FORUM KONSERWATORSKIE 2019

  Wrocław

 • Forum Konserwatorskie 2019

  FORUM KONSERWATORSKIE 2019

  Wrocław

Odnośniki i materiały do pobrania

Dziedzictwo architektoniczne - monografie 2016-2018


Dziedzictwo Architektoniczne 2018 Dziedzictwo Architektoniczne 2018 Dziedzictwo Architektoniczne 2017 Dziedzictwo Architektoniczne 2019

Zgłoszenie udziału FK 2017

Wytyczne edytorskie do publikacji

Oświadczenie autora

Udzielenie licencji

Wydział Architektury Politechnika Wrocławska

Zakład Konserwacji i Rewaloryzacji Architektury i Zieleniul. Bolesława Prusa 53/55 50-317 WrocławPoland


Telefon: 71/ 320 65 39

forumkonserwatorskie2020@pw.edu.pl